Gemma Ubasart

Gemma Ubasart és Doctora, DEA i Llicenciada en Ciència Política per la UAB; DEA en Dret i Master Europeu en Sistema Penal i Problemes Socials per la UB. He assolit també l’Internacional Diploma in Critical Criminology expedit per 8 universitats europees i nordamericanes. Postgrau CIS en Investigació Social Aplicada i Anàlisi de Dades. He realitzat estades de recerca a la London School of Economic and Political Science (Gran Bretanya), a la Università di Padova (Itàlia), a la University of Ottawa (Canadà), a Science Po-París (França) i a l’Insituto de Altos Estudios Nacionales (Equador). He gaudit de beques postdoctorals a la Universidad Autónoma de Madrid – Alianza 4 Universidades- i a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Prometeo- (Equador). Des de la lectura de la tesi doctoral el 2008 a la UAB, he combinat la tasca acadèmica -docent i investigadora – amb la professional -assessoria i consultoria a governs i partits-, tant a Europa com a Amèrica Llatina.

Les meves àrees d’interès són les polítiques i la gestió pública, el govern local, l’Estat del Benestar, els moviments socials i la criminologia.  Les temàtiques d’investigació amb les que treballo darrerament són: a) l’estudi dels règims de benestar a Amèrica Llatina i a l’Europa del Sur; b) la configuració d’un nou municipalisme: l’anàlis de la vida política i les polítiques públiques locals en el canvi de mil.leni.

–pag web personal:

https://girona.academia.edu/GemmaUbasartGonzalez

Plugin creado por AcIDc00L: bundles
Plugin Modo Mantenimiento patrocinado por: seo valencia